Vedtægter

Gundsø

Senioridræt

”få et godt liv længere”
Vedtægter for foreningen

Gundsø Senioridræt


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Gundsø Senioridræt.

Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at give medlemmerne relevante tilbud om motion i et godt socialt fællesskab – for at øge medlemmernes mulighed for at være selvhjulpne længst muligt, både fysisk og mentalt.

§ 3. Medlemmer

Som medlemmer kan optages personer, der er fyldt 60 år og har bopæl i Roskilde kommune.

Bestyrelsen kan i enkelte, begrundede tilfælde optage medlemmer, som ikke opfylder stk. 1.

§ 4. Bestyrelse og revision

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer.

Bestyrelsens medlemmer og foreningens revisor vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal, de to øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i lige årstal.

I lige årstal vælges desuden foreningens revisor.

Hvert år vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og 1 revisorsuppleant for 1 år.

Valgbar er et hvert medlem af foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

§ 5. Regnskabsår og kontingent

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Medlemmernes kontingent til foreningen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der træder sammen hvert år inden 1. marts.

Bestyrelsen skal skriftligt indkalde alle medlemmer til generalforsamlingen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel. Hvis et medlem har opgivet sin e-mail-adresse til foreningen, betragtes indkaldelse via e-mail som skriftlig indkaldelse.

Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har fremmødte medlemmer, som ikke skylder foreningen opkrævet kontingent.

Generalforsamlingen afgør alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer til udelukkelse af et medlem samt til ændring af foreningens vedtægter.

Generalforsamlingen eller dirigenten kan forlange skriftlig afstemning.

Dirigenten sikrer, at der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger.

§ 7. På den ordinære generalforsamling behandles som minimum

Valg af dirigent

Valg af protokolfører og evt. stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Behandling af indkomne forslag

Forelæggelse af budget for indeværende år

Fastsættelse af kontingent for indeværende år

Valg i henhold til § 4

Eventuelt

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom – i begge tilfælde med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og skal varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Bestemmelserne i § 6, stk. 4-7 gælder også for en ekstraordinær generalforsamling.

§ 9.  Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden inden for nedenstående rammer.

Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen stemmer for.

Der skrives referat over vedtagne beslutninger.

Foreningen tegnes juridisk af formand, næstformand og kasserer.

Foreningens kasserer har generel prokura over foreningens økonomiske midler, herunder bankkonti. Ved kassererens forfald overgår prokura midlertidigt til formand eller næstformand.

Foreningens medlemmer, herunder medlemmer af foreningens bestyrelse eller medlemmer udpeget af bestyrelsen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

§ 10. Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på den ordinære generalforsamling og på en ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor.

Foreningens aktiver skal i så fald anvendes til fremme af foreningens formål inden for målgruppen, jf. § 2 og 3.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Jylling, den 2. september 2009, og ændret på ordinære generalforsamlinger, den 28. marts 2012 og 3. februar 2016.